Certyfikat ISO 45001

Zapoznaj się z pełną ofertą z zakresu certyfikacji ISO 45001

Korzyści z certyfikacji ISO 45001

Zwiększenie bezpieczeństwa w firmie

Ograniczenie zagrożeń, ilości wypadków

Poprawa wizerunku firmy

Lepsza organizacja pracy

Lepsza wydajność organizacji

Zmniejszenie ilości kontroli instytucji nadzorujących pracę przedsiębiorstw

Dlaczego warto ubiegać się o certyfikat ISO 45001?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to zagadnienie, które dotyczy każdego przedsiębiorstwa. Zaniedbanie w tej kwestii może narazić pracowników na poważne ryzyko utraty zdrowia i życia, w rezultacie przynosząc firmie problemy związane z postępowaniem sądowym, wypłacaniem odszkodowań oraz utratą reputacji. Ponadto, bezpieczeństwo i higiena pracy są regulowane stosownymi wymaganiami prawnymi, do których przestrzegania jest zobowiązana każda organizacja.

Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest niezawodnym sposobem na kontrolę zgodności działania organizacji z wymaganiami prawnymi dotyczącymi BHP oraz, co najistotniejsze, na ochronę pracowników przed zagrożeniami zawodowymi.

Norma ISO 45001 jest powszechnie uznawanym standardem wyznaczającym wymagania dotyczące systemu zarządzania BHP. Norma ta, podobna w swojej strukturze do norm ISO 9001 i 14001, opiera się na cyklu Deminga – systemie następujących po sobie działań, które należy wykonywać w dążeniu do ciągłego doskonalenia: planowanie, wykonywanie zaplanowanych czynności, sprawdzenie rezultatów i wprowadzenie odpowiednich zmian.

 

Norma ISO 45001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Zapewniona została spójność struktury wymagań tej normy ze strukturą wymagań innych norm ISO przedstawiających wymagania dla systemów zarządzania (np. ISO 9001, ISO 14001, ISO/ IEC 27001, itp). Dzięki temu system zarządzania BHP zgodny z ISO 45001 może zostać zintegrowany z innymi systemami zarządzania.

Jednym z kluczowych elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z wymaganiami ISO 45001 jest Polityka BHP – publicznie udostępniona deklaracja najwyższego kierownictwa organizacji dotycząca właśnie kwestii BHP w danym przedsiębiorstwie. Polityka BHP powinna stanowić fundament do planowania celów i działań związanych z systemem BHP.

Kolejne wymagania normy ISO 45001, dotyczą konieczności opracowania procedur identyfikacji zagrożeń i przeprowadzania oceny ryzyka. Norma ISO 45001 nie narzuca jednej właściwej metodologii oceny ryzyka, tylko wymaga od organizacji doboru jak najbardziej adekwatnej i skutecznej metody, dostosowanej do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Identyfikacja czynników, które mogą zagrażać pracownikom, oraz przemyślenie sposobów na zminimalizowanie tych zagrożeń, jest niezbędnym krokiem w kierunku zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy.

Istotnym elementem normy ISO 45001 jest również zgodność z wymaganiami prawnymi dotyczącymi BHP. W związku z tym, norma wymaga, aby organizacje zidentyfikowały wymagania, które dotyczą ich przedsiębiorstwa. Ważne jest również, aby aktualność przepisów była stale kontrolowana, a odpowiednie osoby w organizacji były świadome przepisów regulujących ich pracę.

Proces planowania powinien zaowocować wyznaczeniem odpowiednich celów systemu zarządzania BHP. Norma ISO 45001 wymaga od organizacji rozważenia swoich możliwości przy określaniu celów, żeby zapobiec wyznaczaniu celów nieosiągalnych. Cele dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy odnoszą się,np. do zmniejszenia poziomów ryzyka, zmniejszenia częstotliwości wypadków czy udoskonalenia pewnych działań. Wyznaczenie adekwatnych, mierzalnych celów jest niezbędnym elementem doskonalenia każdego systemu zarządzania.

W przypadku systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, drugi etap cyklu działań oznacza głównie realizację planu opracowanego w poprzedniej fazie wdrażania systemu. Organizacja powinna postępować zgodnie z ustalonymi wcześniej procedurami i przeprowadzić zaplanowane oceny ryzyka i zagrożeń w przedsiębiorstwie. Etap wykonywania działań obejmuje również odniesienie się do występującego ryzyka oraz wdrożenie adekwatnych środków kontroli.

Zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001, istotne jest również zaangażowanie pracowników w system zarządzania BHP. Należy zapewnić odpowiednie szkolenia, a także wyznaczyć osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania i określić ich zakres obowiązków. System będzie działał skutecznie tylko wtedy, jeśli w organizacji nie będzie problemów z komunikacją miedzy pracownikami oraz kadrą kierowniczą, dlatego istotne jest również ustalenie odpowiednich procedur komunikacji w zakresie BHP.

Standard podkreśla również, że to kierownictwo jest odpowiedzialne za skuteczność systemu zarządzania, dlatego zadaniem kadry kierowniczej jest nadzór nad wszystkimi działaniami.

Kolejny etap cyklu ciągłego doskonalenia systemu BHP polega na sprawdzeniu efektów wdrożenia systemu. Organizacja powinna odnieść się do uprzednio wyznaczonych procedur monitorowania BHP i dokonać odpowiednich pomiarów. Należy również przeprowadzić audyt wewnętrzny sprawdzający zgodność organizacji z wymaganiami normy oraz własnymi postanowieniami. Dzięki systematycznej weryfikacji można określić, czy system działa skutecznie, a Organizacja osiąga wyznaczone cele.

Ostatnim etapem wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest przegląd zarządzania. Zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001, przegląd musi być przeprowadzony przez najwyższe kierownictwo, którego zadaniem będzie ocena dotychczasowych wyników firmy, osiągniętych dzięki działaniu systemu oraz podjęcie decyzji odnośnie wprowadzenia ewentualnych zmian do systemu. Na podstawie wyników pomiarów, rezultatów audytu i innych wskaźników, kierownictwo może, miedzy innymi, wprowadzić zmiany do Polityki BHP lub określić nowe cele systemu. Regularne przeglądy i wprowadzanie niezbędnych poprawek jest warunkiem ciągłego doskonalenia systemu zarządzania.

Dla kogo certyfikat ISO 45001?

Norma ISO 45001 jest skierowana do wszystkich organizacji, które chcą poprawić poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim przedsiębiorstwie. Certyfikacja systemu zarządzania BHP zgodnego z ISO 45001 może zostać przeprowadzona w każdej firmie, bez względu na jej wielkość czy zakres działalności.