Wytyczne i wymagania PEFC

Jakie są wytyczne i wymagania certyfikacji PEFC?

Wszelkie zasady obowiązujące organizacje, będące częścią certyfikowanego łańcucha dostaw PEFC, są szczegółowo przedstawione w standardach opracowanych przez PEFC. Jednostki, które chcą posiadać certyfikat PEFC i etykietować swoje wyroby, muszą spełniać wymagania dotyczące systemu zarządzania, procesu produkcji, sprzedaży i stosowania znaków towarowych, opisane w dokumencie „Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne – Wymagania”. PEFC ST 2002.

Pierwsza część tego podstawowego standardu, dotyczącego łańcucha dostaw PEFC koncentruje się na kwestii identyfikacji wyrobów i materiałów. W rozdziale opisane zostały zasady przeprowadzania weryfikacji dostaw materiału, który ma zostać wykorzystany do produkcji certyfikowanych wyrobów. Wymagana przez PEFC kontrola certyfikatu dostawcy i odpowiednich dokumentów dostawy surowców jest jednym z najważniejszych etapów kontroli łańcucha dostaw.

Kolejnym krokiem weryfikacji surowców, mającym zapobiec stosowaniu nielegalnie pozyskanych materiałów do produkcji wyrobów certyfikowanych, jest System Należytej Staranności, który został opisany w następnej części standardu PEFC. Przedstawione wymagania odnoszą się głównie do kwestii gromadzenia informacji o surowcach, przeprowadzania oceny ryzyka dostawców a także działań, które należy podjąć w przypadku dostaw, które mogą pochodzić z nielegalnych źródeł.

Następna część wspomnianego standardu PEFC opisuje w jaki sposób certyfikowane organizacje powinny postępować z materiałem, który już został zweryfikowany i przekazany do produkcji. Standard opisuje dwie metody kontroli certyfikowanego surowca i wyrobów, które mogą być stosowane przez firmy: metodę separacji fizycznej i metodę procentową. W tej części standardu przedstawione zostały zasady doboru metody najbardziej odpowiedniej dla danej organizacji i szczegółowy opis każdej z metod.

Zasady PEFC dotyczą również sprzedaży certyfikowanych wyrobów. Standard dotyczący łańcucha dostaw określa dokładnie jakie informacje powinny znaleźć się w dokumentach sprzedażowych certyfikowanych wyrobów, a także nakreśla podstawowe zasady stosowania logotypów i etykiet na gotowych produktach.

Kolejna część „Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne – Wymagania.” PEFC ST 2002 opisuje minimalne wymagania dotyczące systemu zarządzania, który powinien funkcjonować w każdej organizacji starającej się o certyfikat. System zarządzania obejmuje takie kwestie, jak rola pracowników w utrzymaniu zgodności z normami PEFC czy obowiązkowe procedury i dokumenty, które należy opracować i utrzymywać. Standard określa również zasady przeprowadzania wewnętrznych kontroli organizacji, a także przedstawia zasady kontroli podwykonawców.

Wdrożenie i utrzymanie poprawnie funkcjonującego systemu zarządzania, zgodnego z wymaganiami PEFC, umożliwi każdej organizacji właściwe przeprowadzanie całego procesu zakupu, produkcji i sprzedaży certyfikowanych materiałów.

W całym systemie łańcucha kontroli pochodzenia produktu, niezwykle ważna jest troska o ochronę zdrowia, bezpieczeństwa i praw pracowników. W związku z tym, PEFC opracowało wymagania odnoszące się do zagadnień społecznych które obowiązują posiadaczy certyfikatów. Niniejsze wymagania, oparte na Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy, zostały przedstawione w ostatniej części podstawowego standardu PEFC.

Poza głównym standardem dotyczącym łańcucha dostaw, PEFC wydało także pomocnicze dokumenty normatywne i informacyjne. Należy do nich na przykład PEFC ST 2001, który dokładnie opisuje zasady stosowania logo i etykiet PEFC, czy też „Rewizja i procedury certyfikacji i akredytacji”, który przedstawia zasady przeprowadzania audytów i przyznawania certyfikatów przyjęte przez Radę PEFC Polska. Dzięki dużej ilości norm i pomocniczych dokumentów, oraz ich dostępności, każda osoba zainteresowana certyfikacją PEFC może z łatwością uzyskać informacje potrzebne do wdrożenia systemu PEFC i uzyskania certyfikatu.

CO ZYSKASZ DZIĘKI CERTYFIKATOWI PEFC?

  • Zagwarantowanie Klientom aktywnego wkładu w ochronę środowiska i stabilność gospodarczą

  • Otwarcie na współpracę z partnerami związanymi z łańcuchem dostaw

  • Możliwość oznakowania produktów znanymi na całym świecie symbolami

  • Perspektywy uzyskania nowych kontraktów i rozszerzenia rynku sprzedaży