Kontrahenci

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

 1. Administratorami Pani /Pana danych osobowych są:
  1. BMTC Poland Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław, rejestracja: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS 0000338493, NIP: 8971755892, REGON: 021053655. Dane kontaktowe: tel. +48717256073, fax +48717947011, biuro@bmtc.pl
   – Administrator –
  2. Spółka Warringtonfire Testing and Certification Limited funkcjonująca pod marką BM TRADA, 10 Lower Grosvenor Place, London SW1W 0EN (registered office)z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Dane kontaktowe: tel.: +4401494569745.
   – Współadministrator –
 2. Przetwarzamy następujące Pani /Pana dane osobowe:
  imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane rejestrowe w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta z osobą, której dane dotyczą lub osobą będącą przedstawicielem przedsiębiorstwa, z którą zawarta została umowa; potrzeba podjęcia działań na żądanie tej osoby jeszcze przed podpisaniem umowy oraz obowiązki ciążące na Administratorze i Współadministratorze wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
  1. realizacji przedmiotu umowy zawartej pomiędzy stronami,
  2. przyznania i utrzymywania akredytowanego certyfikatu oraz niezbędnej do tego celu dokumentacji
  3. gwarancji mających zastosowanie do przedmiotu umowy, 
  4. ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia roszczeń związanych z realizowaną umową,
  5. zapewnienia zgodności Administratora i Współadminstratora z mającymi zastosowanie przepisami finansowo-księgowo-podatkowymi.
 4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie uprawnionym pracownikom i współpracownikom Administratora i Współadministratora. W zakresie całego procesu przetwarzania powierzonych danych zostały wdrożone i są stosowane zabezpieczenia zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa tych danych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas do zakończenia współpracy pomiędzy stronami w zakresie certyfikacji, czasu upłynięcia ważności udzielonych gwarancji lub do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa (zastosowanie ma dłuższy z okresów czasu).
 6. Dane osobowe będą udostępniane zewnętrznym usługodawcom, z których usług korzystamy lub z którymi współpracujemy, takim jak biura tłumaczeń, firmy wspierające nas w zakresie prowadzenia spraw księgowo-podatkowych oraz zapewniające nam wsparcie IT. Odbiorcy danych otrzymają ograniczony dostęp do Danych Osobowych w zakresie i na uzasadnionych podstawach niezbędnych do realizacji usług, na potrzeby których z nimi współpracujemy. Odbiorcy danych na mocy przepisów prawa oraz podpisanej umowy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przekazywanych im danych osobowych.
 7. Informujemy, że w związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują, na każdym etapie przetwarzania danych, następujące prawa: (i) prawo dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania; (ii) prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia; (iii) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani /Pana interesów, praw i wolności; (iv) prawo do wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; (v) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).
 8. W przypadku uwag lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu na podane powyżej dane kontaktowe. W przypadku woli skorzystania z praw proszę o ich przekazanie do nas drogą emailową na adres: RODO@bmtrada.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: BMTC Poland Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław z dopiskiem: Ochrona Danych Osobowych.

Wrocław, 2018-05-25