Certyfikat ISO 14001

Zapoznaj się z pełną ofertą z zakresu certyfikacji ISO 14001

Korzyści z certyfikacji ISO 14001

Poprawa wizerunku organizacji w oczach konsumentów oraz kontrahentów

Poprawa wyników środowiskowych przedsiębiorstwa – redukcja odpadów, emisji

Ograniczenie ryzyka wystąpienia awarii

Redukcja kosztów oraz oszczędność energii poprzez racjonalne gospodarowanie surowcami

Dowód na zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi, związanymi ze środowiskiem naturalnym

Dlaczego warto ubiegać się o certyfikat ISO 14001?

Rosnące zainteresowanie ochroną naturalnego środowiska bezpośrednio przekłada się na wymagania społeczeństwa wobec wszelkiego rodzaju organizacji. Obecnie, coraz więcej konsumentów, kontrahentów i pracowników oczekuje, że producenci i usługodawcy będą podejmować działania przyczyniające się do ochrony przyrody i zasobów naturalnych. Jednym ze skutecznych sposobów na zaangażowanie organizacji w ochronę środowiska i zademonstrowanie swojej pro-środowiskowej postawy jest wdrożenie i certyfikowanie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001.

System zarządzania środowiskowego ma na celu pomóc organizacjom w identyfikowaniu, monitorowaniu i kontrolowaniu kwestii środowiskowych, bezpośrednio związanych z działalnością organizacji. W przeciwieństwie do niektórych norm, ISO 14001 nie wyznacza konkretnych parametrów technicznych związanych ze środowiskiem
(jak na przykład dozwolony poziom emisji), tylko przedstawia sposób zarządzania kwestiami środowiskowymi, mający w efekcie doprowadzić do zminimalizowania negatywnego wpływu organizacji na środowisko.

System zarządzania środowiskowego ISO 14001, podobnie jak większość standardów ISO, jest oparty na Cyklu Deminga (określanego też jako PDCA, od ang. Plan-Do-Check-Act), czyli schemacie przedstawiającym zasadę ciągłego doskonalenia. W interpretacji twórców ISO, cykl Deminga składa się z szeregu działań następujących po sobie w logicznym porządku: planowanie, wykonywanie zaplanowanych czynności, sprawdzenie rezultatów i wprowadzenie odpowiednich działań.

W przypadku wdrażania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami ISO 14001, pierwszym etapem we wspomnianym wyżej cyklu jest opracowanie polityki środowiskowej. Według standardu, polityka środowiskowa stanowi deklarację kierownictwa organizacji, dotyczącą planów poprawy wyników związanych ze środowiskiem. W celu opracowania polityki adekwatnej do możliwości i potrzeb danego przedsiębiorstwa, należy najpierw ustalić, w jaki sposób procesy organizacji wywierają wpływ na środowisko. Należy przy tym wziąć pod uwagę takie elementy, jak zużycie energii oraz surowców, wytwarzanie odpadów czy emisje hałasu lub zanieczyszczeń. Każdy z takich aspektów musi być oceniony pod względem znaczenia i wpływu na środowisko naturalne. Przeprowadzona ocena pozwoli organizacji wyznaczyć cele, związane z ograniczeniem tych wpływów.

Określone cele, które będą stanowić podstawę do wdrożenia dalszych działań, powinny zostać zawarte w polityce środowiskowej.

Kolejny krok w cyklu polega głównie na wprowadzeniu w życie planów opracowanych w poprzedniej fazie wdrażania systemu. Norma ISO 14001 wymaga, aby na tym etapie organizacja zidentyfikowała jakie zasoby są potrzebne do realizacji wyznaczonych celów. Ponadto, należy opracować oraz w razie potrzeby, udokumentować procedury, które są niezbędne do wykonania zaplanowanych działań. W przypadku systemu zarządzania środowiskowego, takie procedury obejmują, między innymi, kwestię identyfikacji wymagań prawnych, kontroli parametrów środowiskowych czy zasady postępowania w przypadku sytuacji awaryjnych. W celu zagwarantowania, że wszystkie procesy będą przebiegać prawidłowo, należy również wyznaczyć osoby odpowiedzialne za dane działania.

Zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001, wszystkie wyznaczone cele powinny być mierzalne, gdyż następnym krokiem w systemie jest sprawdzanie wyników przeprowadzonych działań. W ramach weryfikacji, która powinna być przeprowadzana okresowo, organizacje powinny ponownie sprawdzić poziom oddziaływania na środowisko i sporządzić zapisy z wyników pomiarów. Organizacje muszą również przeprowadzać kontrolne audyty, sprawdzające czy wdrożony system działa zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001 oraz ustalonymi wcześniej wymaganiami organizacji.

Ostatnim krokiem w cyklu systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 jest przeprowadzenie przeglądu, w trakcie którego organizacja będzie mogła zanalizować uzyskane wyniki oraz określić w jakim stopniu zostały osiągnięte wyznaczone cele. Norma wymaga również, aby na tym etapie organizacje zdecydowały, czy potrzebne jest wprowadzenie jakichkolwiek modyfikacji lub poprawek do działań, polityki środowiskowej lub celów organizacji. Działania podjęte w wyniku tych ustaleń, będą podstawą do stałego doskonalenia wyników organizacji.

Norma ISO 14001 wymaga, aby cykl systemu zarządzania środowiskowego był stale powtarzany, tak aby oddziaływanie firmy na środowisko naturalne było systematycznie kontrolowane, a wyniki organizacji w kontekście minimalizacji negatywnego oddziaływania były coraz lepsze. Co więcej, zgodnie z wymaganiami ISO 14001, system zarządzania powinien być stale aktualizowany w stosunku do bieżących potrzeb i sytuacji.

Dla kogo certyfikat ISO 14001?

Certyfikat ISO dla systemu zarządzania środowiskowego może zostać przyznany każdej organizacji, która działa zgodnie z przepisami prawa oraz dąży do zminimalizowania swojego wpływu na środowisko naturalne. Ze względu na swoją uniwersalność, system zarządzania środowiskowego zgodny z ISO 14001 może sprawnie funkcjonować w każdej organizacji, bez względu na jej wielkość czy zakres działalności.

Przejście na ISO 14001:2015