Dotacje

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 


Z przyjemnością informujemy, że BMTC Poland Sp. z o.o. na mocy podpisanej w dniu 30 czerwca 2014r. umowy o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR nr 124 / SPPW/ DPP/ 2014 w ramach szwajcarsko – polskiego programu współpracy rozpoczęła realizację projektu pod tytułem: „Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne w wyniku wdrożenia strategii CSR w przedsiębiorstwie BMTC Poland Sp. z o.o.„


Beneficjent: BMTC POLAND Sp. z o.o.


Okres realizacji projektu: 01.07.2014 – 28.02.2015


Kwota dofinansowania: 74 200,00 PLN (21 933,84 CHF)


Główny cel projektu:

Realizowany projekt ma na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne w przedsiębiorstwie BMTC Poland Sp. z o.o.


Cele szczegółowe:

Główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych tj.:

  1. Stworzenie strategii CSR, która będzie odpowiedzią na problemy przedsiębiorstwa związane m.in. z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną, nadmiernym zużyciem papieru oraz brakiem informacji zwrotnej od klientów dotyczącej zadowolenia z usług firmy.
  2. Poprawa komunikacji z klientem poprzez: określenie poziomu zadowolenia klientów z usług BMTC Poland Sp. z o.o. (wady i zalety stosowanego w organizacji systemu); stworzenie procedury badania jakości obsługi klientów opartej o elektroniczną wymianę informacji w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań oraz minimalizacji zużycia papieru oraz tonerów; zapewnienie najwyższego poziomu komunikacji z klientem dzięki automatyzacji procesów w ramach realizacji z interesariuszami, poprzez wdrożenie dedykowanego oprogramowania CRM.
  3. Poprawa komunikacji wewnętrznej poprzez: zwiększenie komfortu pracy (psychofizycznego) oraz jakości realizowanych działań dzięki opracowaniu przejrzystego systemu wymiany informacji pomiędzy organizacją i jej pracownikami; zwiększenie mobilności pracowników, podniesienie jakości rozmów biznesowych i realizowanych działań (zakup laptopów wraz z oprogramowaniem).
  4. Wykorzystanie normy ISO 26000 do wdrożenia społecznej odpowiedzialności. Usystematyzowanie działalności organizacji w zakresie kluczowych obszarów CSR (Prawa człowieka, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Środowisko naturalne, Uczciwe praktyki biznesowe, Sprawy konsumenckie, Ochrona prywatności i danych osobowych konsumentów, Zaangażowanie i rozwój społeczności).

Zakres realizowanych w ramach projektu działań:

  • Stworzenie strategii CSR przedsiębiorstwa
  • Poprawa komunikacji z klientem
  • Poprawa komunikacji wewnętrznej
  • Wdrożenie normy ISO 26000 w przedsiębiorstwie

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu: