Pracownicy i współpracownicy

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

 1. Administratorami Pani /Pana danych osobowych są:
  1. BMTC Poland Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław, rejestracja: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS 0000338493, NIP: 8971755892, REGON: 021053655. Dane kontaktowe: tel. +48717256073, fax +48717947011, biuro@bmtc.pl.
   – Administrator – 
  2. Spółka Warringtonfire Testing and Certification Limited funkcjonująca pod marką BM TRADA, 10 Lower Grosvenor Place, London SW1W 0EN (registered office)z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Dane kontaktowe: tel.: +4401494569745.
   – Współadministrator –
 2. Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych naszych Pracowników i Współpracowników są mające zastosowanie przepisy prawa miedzy innymi w zakresie: 
  –  prawa pracy
  –  kodeksu cywilnego
  –  regulacji dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, itp.
  –  księgowości i rachunkowości podatkowej
  oraz wymagania związane z posiadaną i utrzymywaną akredytacją będącej podstawą do realizowania działalności w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, wyrobów i usług oraz personelu.
 3. Cele dla których przetwarzane są przez nas dane osobowe:
  1. rekrutacja, weryfikacja kompetencji i historii zawodowej danej osoby, której dane przetwarzamy (w zakresie dozwolonym przez prawo), weryfikacja prawa do pracy, referencje zawodowe (w zakresie, w jakim dana osoba, której dane dotyczą upoważni nas do uzyskiwania i/lub przekazywania referencji), wprowadzenie do pracy, formalności związane z zakończeniem pracy, 
  2. planowanie, organizacja pracy, zarządzanie danymi pracowników, zarządzanie urlopami (jeśli ma zastosowanie), 
  3. zarządzanie wydajnością, planowanie kariery, zarządzanie ścieżką kariery,
  4. reprezentowanie Administratora oraz Współadministratora przed klientami oraz reprezentowanie Administratora danych przed kontrahentami (dostawcami, partnerami biznesowymi) oraz różnego rodzaju instytucjami zewnętrznymi, jeżeli wynika to z przydzielonej funkcji lub zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności danej osoby,
  5. obsługa wynagrodzeń i świadczeń, obsługa podróży służbowych,
  6. kształcenie i rozwój, 
  7. zarządzanie system BHP w miejscu pracy, monitorowanie oraz utrzymanie systemów i urządzeń IT,
  8. stosunki z pracownikami, w tym skargi, zażalenia, molestowanie, dyskryminacja, naruszenia obowiązków służbowych, postępowania dyscyplinarne, zapobieganie kradzieżom lub stratom, wykrywanie oszustw, kontrola jakości.
 4. Kategorie przetwarzanych danych:
  1. imię i nazwisko, płeć, obywatelstwo/narodowość, dane miejsca zamieszkania i zatrudnienia (adres, miejscowość, województwo), kraj zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer dokumentu tożsamości wydanego przez władze krajowe/rządowe lub numer paszportu, data urodzenia/wiek, informacje na temat osób pozostających na utrzymaniu oraz stan rodzinny (informacje do celów ubezpieczenia społecznego), numer telefonu w sytuacjach awaryjnych, 
  2. numer i dane rachunku bankowego, dane na temat wynagrodzenia, wybranych świadczeń, pensji, dane z listy płac, numery i dane identyfikacji podatkowej, dane dotyczące potrąceń w ramach systemu zabezpieczenia społecznego, umowa oraz wszelkie zmiany do niej, funkcja, kategoria zatrudnienia, rodzaj pracy, stanowiska, 
  3. CV, wykształcenie/dyplomy, uzyskane tytuły, data zatrudnienia, historia zatrudnienia, informacje na temat pracy (takie jak staż pracy), tryb pracy, godziny pracy, urlopy, oceny, data rozwiązania umowy, 
  4. członkostwo w programie emerytalnym, data dołączenia i wejścia do programu emerytalnego, składki emerytalne, orzeczenia lekarskie do wykonywania pracy, niepełnosprawność (w stopniu niezbędnym do realizacji zobowiązań ustawowych), ciąża (w przypadku urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego), oraz inne w zakresie dozwolonym przez prawo, 
  5. ukończenie szkoleń i innych działań których celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, wyniki ankiet badania zadowolenia z pracy,
  6. informacje na temat materiałów, narzędzi i wyposażenia udostępnionych przez Spółkę, środki dyscyplinarne, 
  7. identyfikator użytkownika w sieci, nazwa użytkownika, adres IP, prawa dostępu IT, rejestry IT, arkusz czasu pracy lub lista obecności.
 5. Dane osobowe kandydatów są dostępne wyłącznie uprawnionym pracownikom Administratora i Współadministratora (w przypadku audytorów i ekspertów technicznych). W zakresie całego procesu przetwarzania powierzonych danych zostały wdrożone i są stosowane zabezpieczenia zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa tych danych.
 6. Dane osobowe będą udostępniane zewnętrznym usługodawcom, z których usług korzystamy lub z którymi współpracujemy, takim jak biura tłumaczeń, firmy wspierające nas w zakresie naliczania wynagrodzeń oraz prowadzenia spraw pracowniczych i księgowo-podatkowych, jednostki akredytujące, ubezpieczyciele, dostawcy usług z zakresu BHP, wsparcia IT oraz naszym kontrahentom (Klientom, dostawcom, partnerom biznesowym) na potrzeby realizacji współpracy z nimi. Odbiorcy danych otrzymają ograniczony dostęp do Danych Osobowych w zakresie i na uzasadnionych podstawach niezbędnych do realizacji usług, na potrzeby których z nimi współpracujemy. Odbiorcy danych na mocy przepisów prawa oraz podpisanej umowy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przekazywanych im danych osobowych.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej tj. przez okres 50 lat (lub10 lat dla zatrudnionych po 1 stycznia 2019) lub dokumentacji podatkowo-księgowej tj. przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym miała miejsce ostatnia transakcja.
 8. Informujemy, że w związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują, na każdym etapie przetwarzania danych, następujące prawa: (i) prawo dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania; (ii) prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia; (iii) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani /Pana interesów, praw i wolności; (iv) prawo do wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; (v) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).
 9. W przypadku uwag lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu na podane powyżej dane kontaktowe. W przypadku woli skorzystania z praw proszę o ich przekazanie do nas drogą e-mailową na adres: RODO@bmtrada.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: BMTC Poland Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław z dopiskiem: Ochrona Danych Osobowych.

Wrocław, 2018-05-25