Uczestnicy szkoleń

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

 1. Administratorami Pani /Pana danych osobowych są:
  1. BMTC Poland Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław, rejestracja: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS 0000338493, NIP: 8971755892, REGON: 021053655. Dane kontaktowe: tel. +48717256073, fax +48717947011, biuro@bmtc.pl
   – Administrator –
  2. Spółka Warringtonfire Testing and Certification Limited funkcjonująca pod marką BM TRADA, 10 Lower Grosvenor Place, London SW1W 0EN (registered office)z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Dane kontaktowe: tel.: +4401494569745.
   – Współadministrator –
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta z osobą, której dane dotyczą lub organizacją, która kieruje daną osobę na organizowane przez nas szkolenie oraz obowiązki ciążące na Administratorze wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
  1. realizacji procesu planowania, przeprowadzenia szkolenia oraz weryfikacji skuteczności szkolenia (w przypadku kursów kompetencyjnych) zgodnie z zawarta umową /zleceniem;
  2. przygotowania oraz przekazania uczestnikom zaświadczeń /certyfikatów (jeśli ma zastosowanie do danego szkolenia);
  3. umożliwienia potwierdzania autentyczności wystawionych uczestnikom zaświadczeń /certyfikatów, a w przypadku potrzeby wystawienia ich duplikatów;
  4. ochrony interesów osoby, której dane dotyczą i/lub Zlecającego i/lub Administratora i/lub Współadministratora w przypadku wystąpienia roszczeń związanych z realizowaną umową /zleceniem przeprowadzenia szkolenia;
  5. zapewnienia zgodności Administratora Danych Osobowych z mającymi zastosowanie przepisami finansowo-księgowo-podatkowymi.
 3. Dane osobowe jakie przetwarzamy to: imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia (dane pracodawcy), oraz w zależności od szkolenia: wyniki weryfikacji wiedzy (wyniki testów i egzaminów), informacje o odbytym szkoleniu.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa finansowo-księgowo-podatkowych. Po okresie tym dane zostaną poddane anonimizacji tj. zostaną usunięte te dane, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację danej osoby fizycznej.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane zewnętrznym usługodawcom, z których usług korzystamy lub z którymi współpracujemy, takim jak biura tłumaczeń, firmy wspierające nas w zakresie prowadzenia spraw księgowo-podatkowych oraz dostawcy usług z zakresu wsparcia IT. Wskazani Odbiorcy Danych otrzymają ograniczony dostęp do Danych Osobowych w zakresie i na uzasadnionych podstawach niezbędnych do realizacji usług, na potrzeby których z nimi współpracujemy. Odbiorcy danych na mocy przepisów prawa oraz podpisanej umowy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przekazywanych im danych osobowych.
 6. Informujemy, że w związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują, na każdym etapie przetwarzania danych, następujące prawa: (i) prawo dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania; (ii) prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia; (iii) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani /Pana interesów, praw i wolności; (iv) prawo do wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; (v) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).
 7. W przypadku uwag lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu na podane powyżej dane kontaktowe. W przypadku woli skorzystania z praw proszę o ich przekazanie do nas drogą e-mailową na adres: RODO@bmtrada.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: BMTC Poland Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław z dopiskiem: Ochrona Danych Osobowych.

Wrocław, 2018-05-25