Kandydaci do pracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach procesu rekrutacji wolno nam przetwarzać dane:

 • Wynikające z mających zastosowanie przepisów prawa
  przepisy ogólne: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
 • inne, względem których uzyskaliśmy stosowaną zgodę na ich przetwarzanie. 
  Ze względu na fakt, że w przekazywanych nam dokumentach aplikacyjnych, kandydaci w celu uatrakcyjnienia własnej kandydatury lub w innych celach zamieszczają informacje wykraczające poza zakres danych wskazanych w mających zastosowanie przepisach prawa pracy dane te przetwarzane są na podstawie udzielonej nam zgody. Zgodnie z aktualną wykładnią UODO fakt, przesłania do nas dokumentów aplikacyjnych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych 

Po zakończeniu procesu rekrutacji i wyborze najbardziej odpowiedniego dla Spółki kandydata, dokumenty aplikacyjne wszystkich pozostałych aplikujących zostaną zniszczone (dane zostaną trwale usunięte).

W przypadku zainteresowania udziałem w naszych przyszłych rekrutacjach, osoba aplikująca może przedstawić dodatkową zgodę. Przykładowa treści takiej zgody została przedstawiona poniżej:

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji organizowanych przez: BMTC Poland Sp. z o. o.”.

Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych oraz prawach osób których dane dotyczą przedstawione zostały w obowiązku informacyjnym.


Obowiązek informacyjny.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest BMTC Poland Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław, rejestracja: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS 0000338493, NIP: 897-17-55-892, REGON: 021053655, zwana dalej Spółką lub Administratorem.
  Dane kontaktowe: tel. +48717256073, fax +48717947011, biuro@bmtc.pl.
 2. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie, na który osoba, której dane dotyczą wyraziła w pełni dobrowolną zgodę.
 3. Dane osobowe kandydatów są dostępne wyłącznie uprawnionym pracownikom Spółki biorącym udział w procesie rekrutacji, w tym oceny i wyboru najbardziej odpowiedniego dla Spółki kandydata na dane stanowisko. W zakresie całego procesu przetwarzania powierzonych danych zostały wdrożone i są stosowane zabezpieczenia zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa tych danych.
 4. Dane osobowe będą udostępniane zewnętrznym usługodawcom, z których usług korzystamy lub z którymi współpracujemy, takim jak firmy wspierające nas w zakresie usług IT. Odbiorcy danych otrzymają ograniczony dostęp do Danych Osobowych w zakresie i na uzasadnionych podstawach niezbędnych do realizacji usług, na potrzeby których z nimi współpracujemy. Odbiorcy danych na mocy przepisów prawa oraz podpisanej umowy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przekazywanych im danych osobowych
 5. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez nas zgodnie z udzieloną nam zgodą tj. do momentu wycofania tej zgody lub:
  1. do czasu ustania celu przetwarzania danych tj. zakończenia danego procesu rekrutacji, jeśli zgoda na przetwarzanie danych dotyczyła wyłącznie danego procesu rekrutacji 
  2. do zakończenia roku kalendarzowego, następującego po roku w którym złożona została aplikacja, jeżeli zgoda dotyczyła przetwarzania danych osobowych na rzecz organizowanej przez nas większej ilości procesów rekrutacyjnych, w tym tych, które uruchomione zostały już po złożeniu dokumentów aplikacyjnych w trakcie trwania wskazanego w tym punkcie okresu czasu.
 6. Informujemy, że w związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują, na każdym etapie przetwarzania danych, następujące prawa: (i) prawo dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania; (ii) prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia; (iii) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani /Pana interesów, praw i wolności; (iv) prawo do wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; (v) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).
 7. W przypadku uwag lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu na podane powyżej dane kontaktowe. W przypadku woli skorzystania z praw proszę o ich przekazanie do nas drogą e-mailową na adres: RODO@bmtrada.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: BMTC Poland Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław z dopiskiem: Ochrona Danych Osobowych.

Wrocław, 2018-05-25

Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych oraz prawach osób których dane dotyczą przedstawione zostały w obowiązku informacyjnym