Znaki towarowe RSPO

Znaki towarowe RSPO

akredytacja rspo

Informacje ogólne

Znak towarowy RSPO składa się z symbolu palmy, tekstu „CERTIFIED SUSTAINABLE PALM OIL”, skrótu RSPO, znaku „TM” oraz indywidualnego numeru licencji na stosowanie znaków towarowych RSPO.

Znak towarowy RSPO może być stosowany zarówno na produkcie jak i poza produktem, na materiałach promocyjnych i wszelkich innych dokumentach związanych z promocją wyrobów.

Szczegółowe wymagania dotyczące stosowania znaku towarowego RSPO zostały opisane w dokumencie “RSPO Rules on Market Communications & Claims”. Certyfikowane organizacje są zobowiązane do przestrzegania zasad wymienionych w tym opracowaniu. Zgodność z niniejszymi regułami będzie sprawdzana przez audytorów na corocznych audytach.

 

 

Etykiety na produkcie

RSPO dopuszcza stosowanie kilku różnych rodzajów etykiet, których zawartość różni się w zależności od stosowanego systemu łańcucha dostaw. Etykiety składają się ze znaku towarowego RSPO, napisu, oraz numeru licencji organizacji.

Firma, która chce stosować etykiety RSPO na produktach, musi spełnić następujące wymagania:

  • należeć do programu członkowskiego organizacji RSPO
  • posiadać licencję na stosowanie znaku towarowego RSPO
  • posiadać ważny certyfikat RSPO

Organizacje, które stosują modele Zachowanej tożsamości (ang. Identity Preserved – IP) oraz Segregacji (ang. Segregation – SG), mogą stosować etykietę z napisem „Certified” oraz stwierdzeniem „contains certified palm oil” (zawiera certyfikowany olej palmowy). Obok pokazane są warianty etykiet, które mogą być stosowane na wyrobach certyfikowanych w modelach IP i SG:

model zachowanej tożsamości i segregacji rspo
 

W przypadku certyfikacji zgodnie z modelem Bilans Masy, możliwe jest stosowanie etykiet z napisem „Mixed” oraz zwrotem „Contributes to the production of certified sustainable palm oil” (wspiera produkcję certyfikowanego zrównoważonego oleju palmowego). Przy zastosowaniu tego modelu systemu łańcucha dostaw możliwe jest stosowanie czterech niżej pokazanych wariantów etykiet:

etykiety-rspo

Organizacje, które wspierają RSPO poprzez zakupy w systemie RSPO Credits również mogą znakować swoje wyroby.

Czym jest RSPO Credits?

RSPO Credits jest systemem stworzonym z myślą o certyfikowanych plantacjach, które produkują wiele ton oleju palmowego, a nie są w stanie dotrzeć do odbiorców zainteresowanych zakupem certyfikowanego oleju palmowego, w związku z czym nadwyżkę produkcji, lub całość swojego oleju byłyby zmuszone sprzedawać bez oświadczeń RSPO. System RSPO Credits pozwala im na czerpanie korzyści ze swojej certyfikacji, poprzez umieszczanie na specjalnej platformie internetowej informacji o ilości wyprodukowanego certyfikowanego oleju, który nie będzie sprzedany z oświadczeniem RSPO. Te wartości certyfikowanego oleju palmowego stanowią Kredyty RSPO. Przedsiębiorcy, którzy produkują wyroby zawierające olej palmowy i chcą wspierać RSPO, a nie są w stanie kupić bezpośrednio certyfikowanego surowca, mogą zakupić Kredyty RSPO, wspomagając w ten sposób finansowo certyfikowane plantacje olejowe. Producenci, którzy zakupują Kredyty RSPO o wartości pokrywającej część lub całość oleju palmowego stosowanego przez nich do produkcji, zyskują prawo do stosowania jednego z dwóch rodzajów etykiet na produktach.

Pierwsza grupa etykiet jest przeznaczona dla organizacji, które stosują w swoich wyrobach połączenie certyfikowanego oraz niecertyfikowanego oleju palmowego – pod warunkiem pokrycia niecertyfikowanej objętości zakupem Kredytów RSPO. Zawartość certyfikowanego oleju palmowego nie może być niższa niż 50% i taka wartość widnieje też na etykiecie (nawet jeśli zawartość certyfikowanego oleju jest większa):

znak rspo

Organizacje, które nie są w stanie stosować certyfikowanego oleju w swojej produkcji, ale zakupują Kredyty RSPO, również mogą informować o swoim wsparciu dla organizacji RSPO poprzez stosowanie etykiet z napisem „CREDITS”:

znak rspo credits
 

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w „RSPO Rules on Market Communications & Claims”, etykiety zaprezentowane powyżej mogą być stosowane w trzech wariantach kolorystycznych:
w kolorach ustalonych przez RSPO, w wersji czarnej na jasnym tle lub białej na ciemnym tle. Standard określa również wymagania dotyczące innych graficznych aspektów etykiet, takich jak rozmiar, odstępy oraz rodzaj i wielkość czcionki.

 

Promocyjne zastosowanie znaku towarowego

Członkowie RSPO, poza etykietowaniem swoich wyrobów, mogą również stosować znak towarowy RSPO na wszelkich materiałach promocyjnych. Organizacje, które chcą stosować znak RSPO w taki sposób, muszą posiadać certyfikat RSPO lub odpowiednią licencję dla dystrybutorów albo sprzedawców oleju palmowego. Przy każdym zastosowaniu znaku, należy przy nim umieścić numer licencji danego użytkownika znaku, bezpośrednio pod lub obok logo. RSPO dopuszcza następujące warianty znaku towarowego:

znaki towarowe rspo

Modyfikacje logo RSPO oraz towarzyszących elementów w sposób niezgodny ze standardem będą skutkować wystawieniem niezgodności. Z tego powodu, niezwykle istotne jest, aby każda organizacja, która chce stosować etykiety RSPO na swoich wyrobach lub w materiałach promocyjnych zapoznała się z wymaganiami standardu „RSPO Rules on Market Communications & Claims” który jest dostępny do pobrania na stronie internetowej RSPO.

 

Licencja na stosowanie znaku towarowego RSPO

akredytacja rspo

Kilka słów o licencji

Licencja pozwalająca na stosowanie znaku towarowego oraz etykietowanie wyrobów jest przyznawana bezpośrednio przez RSPO. Po otrzymaniu numeru członkowskiego, organizacja będzie musiała podpisać umowę na stosownie znaków towarowych RSPO.
Po otrzymaniu podpisanej umowy, RSPO przekaże organizacji indywidualny numer licencji oraz znaki, które można stosować do promocji. Organizacje, które chcą znakować swoje wyroby, otrzymają odpowiednie etykiety w momencie kiedy ich certyfikat RSPO zostanie wprowadzony do systemu PalmTrace.