Certyfikat RSPO

Zapoznaj się z pełną ofertą z zakresu certyfikacji RSPO

Potrzeba wykazania zrównoważenia produktów staje się w dzisiejszym świecie coraz ważniejsza. Zapewnienie, że oświadczenia czynione przez organizacje znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości jest bardzo istotne, stanowiąc jednocześnie część zarządzania ryzykiem działania. Taką pewność odnośnie wiarygodności może dać certyfikacja łańcucha dostaw zapewniająca, że łańcuch dostaw jest bezpieczny, wykrywalny i stanowi wiarygodny dowód na zrównoważenie produktu.

Certyfikacja łańcucha dostaw to nieprzerwana droga od źródła do konsumenta, jaką przebywają produkty, włączając wszystkie etapy udoskonalania, wytwarzania, przetwarzania, transportu i dystrybucji. Zapewnia też, że dany produkt pochodzi z zadeklarowanego miejsca.

Cele certyfikacji łańcucha dostaw

Certyfikacja łańcucha dostaw stanowi dowód na to, że dany produkt pochodzi od certyfikowanego, dobrze zarządzanego źródła, potwierdzając jednocześnie, że produkty certyfikowane nie są zmieszane z produktami z niecertyfikowanych źródeł w żadnym punkcie łańcucha dostaw, poza przypadkami podlegającymi ścisłej kontroli.

Kluczowymi elementami zapewniającymi bezpieczeństwo systemu łańcucha dostaw są:

1. Krytyczne Punkty Kontroli (CCP)

Krytyczne Punkty Kontroli są punktami w procesie, w których zachodzi prawdopodobieństwo zmieszania certyfikowanego i niecertyfikowanego materiału. Każdy z takich zidentyfikowanych punktów wymaga więc rygorystycznej kontroli zapewniającej, że takie zmieszanie nie nastąpi.

2. Identyfikacja produktu

Jednym z najłatwiejszych sposobów zapewnienia, że certyfikowane i niecertyfikowane produkty nie zostaną zmieszane jest przejrzysta identyfikacja certyfikowanych produktów. Oznacza ona, że:

  • produkty z certyfikowanych źródeł są przejrzyście zidentyfikowane i istnieją procedury służące kontroli tej identyfikacji,
  • tam, gdzie jest to właściwe, surowce, produkcja w toku i gotowe wyroby są identyfikowane w unikalny sposób, co oznacza możliwość prześledzenia materiału do certyfikowanego źródła,
  • produkcja certyfikowanego i niecertyfikowanego produktu powinna być oddzielna fizycznie lub czasowo.

3. Dokumentacja

Dokumentacja jest niezbędną częścią systemu łańcucha dostaw. Kwestie odnoszące się do niej oznaczają w szczególności, że:

  • Przedstawiciel zarządu powinien być zidentyfikowany, wraz z odpowiedzialnościami i uprawnieniami do wdrożenia i utrzymywania systemu łańcucha dostaw,
  • cały personel rozumie sobie właściwe odpowiedzialności dotyczące kontroli systemu łańcucha dostaw oraz przeszedł odpowiednie szkolenia w celu wypełniania przypisanych im zadań,
  • zapisy ze szkoleń i doświadczenie powinny być utrzymywane oraz powinny być one odpowiednie do skali działalności i identyfikować wcześniejsze szkolenia i ewentualne potrzeby odnośnie dodatkowych.

4. Zapisy wymagane przez audytorów

Odpowiednie prowadzenie zapisów jest bardzo ważną częścią utrzymywania bezpieczeństwa systemu łańcucha dostaw. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i kontrolowane. Dla systemu kluczowe są następujące kwestie:

  • procedury dla identyfikacji, gromadzenia, wypełniania, przechowywania, utrzymywania i zachowywania wszystkich odpowiednich zapisów odpowiednich do skali działania,
  • wszystkie zapisy związane z systemem łańcucha dostaw powinny być przechowywane minimum pięć lat,
  • utrzymywane powinny być odpowiednio następujące zapisy:

– zapisy dotyczące zakupów, łącznie z zamówieniami zakupowymi, umowami, fakturami oraz listą zatwierdzonych dostawców,

– pochodzące z zewnątrz notatki dotyczące wyrobów oraz zapisy potwierdzające dostawę,

– zapisy dotyczące zapasów surowców i gotowych produktów oraz tam, gdzie jest to odpowiednie, wyniki corocznych inwentaryzacji,

– zapisy dotyczące produkcji,

– notatki dotyczące sprzedaży, faktur i dostawy,

– zapisy dotyczące szkoleń.

Weryfikacja publicznych oświadczeń i deklaracji

Kluczową częścią procesu certyfikacji jest również niezależna weryfikacja publicznych oświadczeń i deklaracji, które certyfikowane organizacje muszą wydawać w odniesieniu do sprzedawanych przez siebie produktów.

Zapoznaj się z naszym wnioskiem o wycenę certyfikacji RSPO.