Certyfikat ISO 9001

Zapoznaj się z pełną ofertą z zakresu certyfikacji ISO 9001

Korzyści z certyfikacji ISO 9001

Poprawa wizerunku organizacji

Wzrost wydajności

Większa konkurencyjność

Oszczędność finansowa

Zaufanie klientów/ wzrost satysfakcji konsumentów

Możliwość nawiązywania współpracy z różnymi organizacjami w kraju i za granicą

ISO 9001 jest międzynarodowo uznanym standardem dotyczącym jakości. Certyfikacja zapewnia Twoich klientów, że organizacja jest w pełni zaangażowana w zarządzanie jakością przy stale trwającym nadzorze zewnętrznej, niezależnej jednostki certyfikującej.

ISO 9001 to nie przyjęcie nowego systemu, a jedynie udokumentowanie istniejących już procesów i jeśli jest taka potrzeba przeorganizowanie ich w celu zapewnienie, iż spełniają one wymagania niniejszej normy.
Działania te zmierzają do realizacji głównej zasady normy – zwiększenia satysfakcji Klienta.

System Zarządzania Jakością (QMS) może przyczynić się do usprawnienia działalności organizacji oraz zwiększenia ilości podejmowanych przez nią przedsięwzięć, gdyż poprzez jego wdrożenie następuje wzrost skuteczności poszczególnych procesów i całej Organizacji firmy, a tym samym – zwiększenie jej dochodów.

Dla kogo certyfikat ISO 9001?

Norma ISO 9001 jest przeznaczona dla każdej organizacji, która chce udowodnić, że zależy jej na dostarczaniu produktów i świadczeniu usług o jak najlepszej jakości.

Certyfikat ISO 9001 mogą uzyskać zarówno wielooddziałowe korporacje jak i kilkuosobowe przedsiębiorstwa, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. System zarządzania zgodny z ISO 9001 sprawdzi
się w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, urzędach, placówkach medycznych i edukacyjnych, instytucjach publicznych i wszelkich innych organizacjach.

Przejście na ISO 9001:2015

Dla większości firm, jakość jest kluczowym aspektem, który w znacznej mierze decyduje o pozycji instytucji na rynku. Z tego powodu, wiele organizacji decyduje się na wdrożenie sprawdzonego systemu zarządzania, który zwiększy wydajność firmy oraz umożliwi kontrolowanie jakości i systematyczną poprawę jej osiągnięć.

Jednym z najpopularniejszych Systemów Zarządzania Jakością, jest system wyznaczony przez normę ISO 9001. Norma ta zawiera szereg wytycznych, które wskazują w jaki sposób można zarządzać firmą, aby osiągała ona jak najlepsze rezultaty. Wytyczne te są oparte na ośmiu zasadach, które stanowią fundament systemu zarządzania, zgodnego z ISO 9001.

Zasady Systemu Zarządzania Jakością

Zgodnie z ISO 9001 o sukcesie organizacji najlepiej świadczy zaufanie klientów i innych kontrahentów. Właśnie dlatego tak istotnym elementem normy jest podejmowanie działań, mających na celu rozpoznanie i zaspokojenie wszelkich potrzeb klientów. Pracownicy powinni być świadomi, czego oczekują odbiorcy i uwzględniać te potrzeby przy realizowaniu swoich działań. Organizacja, która będzie świadomie dbać o relacje z klientami i odpowiadać na ich potrzeby, ma znacznie większe możliwości na rynku.

Norma ISO 9001:2015 wymaga, aby osoby zarządzające firmą kierowały się jednolitymi celami. Zadaniem kierownictwa, w kontekście systemu zarządzania jakością, jest stworzenie w organizacji środowiska, w którym wszyscy pracownicy będą zmotywowani do osiągania wyznaczonych celów. Oznacza to, że poza zapewnieniem niezbędnych zasobów, osoby zarządzające organizacją powinny również dbać o świadomość pracowników w kwestii polityki firmy oraz jakości.

Świadczenie usług i produkowanie wyrobów o jak najwyższej jakości byłoby niemożliwe bez odpowiedniego personelu. Dlatego norma ISO 9001 kładzie nacisk na komunikację wewnętrzną, podnoszenie kwalifikacji personelu oraz stwarzanie pracownikom jak najlepszych warunków do pracy i stałego rozwoju. Takie działania pozytywnie wpływają na relacje międzyludzkie w organizacji, przyczyniając się tym samym do poprawy efektywności i motywacji pracowników.

Według normy ISO 9001, organizacja będzie osiągać najlepsze wyniki, jeśli jej działania będą postrzegane jako powiązane ze sobą procesy. Taka metodologia powinna umożliwić najbardziej skuteczne zarządzanie, ułatwiając optymalną dystrybucję zasobów oraz kontrolę nad osiąganymi rezultatami końcowymi.

Zgodnie z założeniami normy ISO 9001, powiązane ze sobą procesy przebiegające w organizacji, powinny być traktowane jako całe systemy. Aby to osiągnąć, należy nie tylko zidentyfikować procesy, ale także zrozumieć powiązania pomiędzy nimi. Postrzeganie organizacji całościowo, jako systemu, lub zbioru systemów, umożliwia bardziej skuteczne zarządzanie i osiąganie lepszych wyników.

W najnowszym wydaniu normy ISO 9001, z 2015 roku (ISO 9001:2015), pojęcie podejścia systemowego zostało porzucone.
Nie oznacza to jednak, że zasady podejścia systemowego już nie obowiązują. Koncepcja ta jest integralną częścią systemu zarządzania i przejawia się w pozostałych zasadach, zwłaszcza w podejściu procesowym. Z tego względu, twórcy nowej normy zdecydowali, że nie ma potrzeby osobnego wyszczególniania zasady podejścia systemowego.

Norma ISO 9001 zakłada, że każda organizacja musi skoncentrować się na stałym doskonaleniu swojej działalności, aby móc stale osiągać dobre wyniki, bez względu na zmiany na rynku, oraz wewnątrz organizacji. Doskonalenie powinno przejawiać się w stałej kontroli swoich procesów i zapobieganiu ewentualnym problemom oraz natychmiastowej reakcji na nowe czynniki, które mają wpływ na działalność firmy. Dzięki podejmowaniu świadomych działań w kierunku doskonalenia, organizacja będzie mogła stale się rozwijać, cały czas dostarczając wysokiej jakości usługi i produkty.

Twórcy normy ISO 9001 podkreślają, że decyzje dotyczące działalności organizacji warto opierać o analizę faktów i dowodów. Dzięki obiektywnej ocenie sytuacji, która powinna być przeprowadzona przez kompetentne osoby, na podstawie sprawdzonych i dokładnych informacji, proces podejmowania decyzji będzie łatwiejszy. Ponadto, przy takim podejściu, istnieją większe szanse na pozytywne rezultaty podjętych decyzji.

W normie ISO 9001 zaznaczono, że strony zainteresowane, jak na przykład dostawcy usług czy materiałów, mają istotny wpływ na pracę organizacji, dlatego warto dbać o relacje z nimi. Zgodnie z zasadami normy, bardzo istotne jest zidentyfikowanie tych stron i ich potrzeb. Organizacje powinny troszczyć się o skuteczną komunikację i podział zasobów ze stronami zainteresowanymi, tym samym ułatwiając wszystkim współpracę i osiąganie jak najlepszych wyników.