dlaczego warto posiadać certyfikat ISO 27001

W ostatnich latach wzrosły obawy o bezpieczeństwo informacji, co w powiązaniu ze świadomością ich wartości dla organizacji, doprowadziło do stworzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) – ISO 27001.

Standard pomaga organizacjom zapewnić ciągłość działania oraz zminimalizować szkody dla biznesu poprzez zapobieganie i redukcję wpływu zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji. Identyfikacja, kontrola i zmniejszanie tych ryzyk pozwala organizacjom skutecznie funkcjonować, co w przeciwnym wypadku może mieć poważne skutki finansowe i biznesowe.

Standard ISMS jest odpowiedni dla każdej organizacji działającej w jakimkolwiek sektorze, ale poleca się go szczególnie tym, które posługują się informacjami wrażliwymi i krytycznymi, np. IT, jednostki publiczne lub finansowe, placówki ochrony zdrowia, jak również organizacje zarządzające informacją w imieniu innych. Certyfikowany ISMS przez niezależna jednostkę certyfikująca w systemie akredytacji upewnia klientów, że informacje ich dotyczące są zabezpieczone i chronione.


Korzyści wynikające z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji:

  • gwarancja dla Klienta i wiarygodność – zwiększenie pewności klienta, że organizacja potrafi zarządzać i chronić informacje
  • wizerunek firmy – ISMS jako środek wyróżniający organizację od konkurentów, którzy nie stosują takiego podejścia do łagodzenia ryzyka
  • korzyści finansowe – utrata informacji może być kosztowna, a naruszenie bezpieczeństwa to zła reklama dla organizacji. Informacja sama w sobie może zawierać dane finansowe lub podobne, mające na finanse bezpośredni wpływ.
  • zgodność z prawem – system wskazuje władzom, Klientom, otoczeniu, że organizacja spełnia wymagania wszystkich aktualnych wymagań prawnych i ustawowych.
  • świadomość pracowników – certyfikowany ISMS zwiększa świadomość pracowników co do kwestii bezpieczeństwa oraz ich odpowiedzialności w organizacji, a także redukuje ryzyko naruszenia bezpieczeństwa.