ISO 45001:2018. Elementy, zastosowanie, korzyści

Międzynarodowa norma ISO 45001 została stworzone w odpowiedzi na zapotrzebowanie na miedzynarodowym rynku na standard systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, na zgodność z którym można by oceniać i certyfikować systemy w funkcjonujące w różnych organizacjach. Wynika to z faktu, iż organizacje pragną zarządzać bezpieczeństwem i higieną w taki sam sposób, jak innymi głównymi działaniami biznesowymi.

Zgodność z ISO 45001 nie zastępuje jednak respektowania wymagań prawnych ani nie odnosi się bezpośrednio do kwestii związanych z bezpieczeństwem wyrobów lub usług. Jednakże zgodność z ISO 45001 oraz korzyści wynikające z audytu niezależnej strony trzeciej (jednostki certyfikującej) mogą znacznie przyczynić się do redukcji wypadków przy pracy.

Wdrożenie systemu zarządzania, który można audytować i który rozciąga się poza zgodność z minimum wymagań, pozwala organizacjom zwiększyć bezpieczeństwo i higienę pracy w środowisku biznesowym. ISO 45001 jest środkiem kontroli i narzędziem do łagodzenia ryzyka oraz dalszego minimalizowania zagrożeń dla ludzi, które związane są z działaniami organizacji.

Ocena i certyfikacja na zgodność z ISO 45001 świadczy o zobowiązaniu organizacji do ciągłego doskonalenia w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodności z wymaganiami prawnymi poprzez utrzymywanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (OHSMS).


Podstawowymi elementami ISO 45001 są:

  • planowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w tym określenie kontekstu organizacji, odniesienie do ryzyka i szans systemowych, ocena ryzyka zawodowego, określenie działań odnoszących się do ryzyka i szans oraz zagrożeń dla zdowia i życia ludzkiego oraz określenie celów systemowych i Polityki Systemu Zarządzania BHP
  • zapewnienie zasobów w tym kompetencji niezbędnych do zapewnienia odpowiedniej skuteczności systemu
  • wdrożenie i utrzymywania rozwiązań w tym środków technicznych i administracyjnych umożliwiających osiąganie celów i realizację polityki oraz gotowość i reagowanie na wypadki
  • weryfikacja i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (SZBHP /OHSMS)

Certyfikacja ISO 45001 wspomaga rozwój i promocję skutecznej kultury BHP w organizacji oraz jest sposobem na jej uwierzytelnienie w oczach pracowników oraz otoczenia.

Norma ISO 45001:2018 zastępuje wcześniej obowiązujący standard w zakresie zarządzania BHP, czyli: OHSAS 18001:2007

Brytyjski (BS) i międzynarodowy standard OHSAS zostały opublikowane w lipcu 2007r. Wszystkie certyfikowane organizacje muszą przejść na nowy standard do 1. stycznia 2009r., ponieważ jego dotychczasowa wersja po tym czasie straci ważność.

Do pierwszej edycji OHSAS 18001, opublikowanej w 1999r., wprowadzono wiele znaczących zmian. Jedną z głównych jest zwiększenie nacisku na zdrowie w stosunku do wymagań odnośnie bezpieczeństwa, a także zwiększenie zgodności z ISO 14001:2004, aby umożliwić organizacjom tworzenie zintegrowanych systemów zarządzania.