przejście na ISO 14001:2015

Certyfikat ISO 14001 jest jednym z najlepszych sposobów na udowodnienie wszystkim zainteresowanym, że troska o środowisko naturalne jest dla Ciebie istotna.

Norma ISO 14001 jest najbardziej popularnym międzynarodowym standardem związanym ze środowiskiem. Celem normy ISO 14001 nie jest jednak wyznaczenie rygorystycznych parametrów środowiskowych, które muszą być przestrzegane przez każdą firmę. Zamiast tego, ISO 14001 zapewnia organizacjom ramy pozwalające im na skuteczne zarządzanie i doskonalenie swoich wyników środowiskowych. W praktyce, system zarządzania środowiskowego, zgodny z normą ISO 14001 stanowi sprawne narzędzie, pomagające organizacjom na efektywną kontrolę takich kwestii jak wszelkiego rodzaju emisje, zużycie surowców i zasobów, czy gospodarka odpadami. Dodatkowo, organizacje, które wdrażają u siebie system zarządzania zgodny z ISO 14001, muszą zwracać szczególną uwagę na zgodność swoich działań ze wszelkimi istotnymi wymaganiami dotyczącymi środowiska – w tym, wymaganiami prawnymi. Dzięki temu, system zarządzania środowiskowego pomaga organizacji w osiągnięciu zgodności ze wszystkimi obowiązującymi regulacjami.

Wdrożenie oraz certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 są istotne nie tylko ze względu na ich korzystny wpływ na wyniki środowiskowe organizacji. Zaangażowanie w zrównoważony rozwój jest obecnie często wymagane od organizacji przez kontrahentów przy różnego rodzaju transakcjach. Konsumenci również zwracają coraz większą uwagę na podejście producentów i usługodawców do kwestii społecznych i środowiskowych. Certyfikat ISO 14001 stanowi wiarygodny dowód, potwierdzający że Twoja firma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnych odbiorców i wykazuje prawdziwe zaangażowanie w ochronę środowiska.


KTO POTRZEBUJE ISO 14001?

Każda organizacja, bez względu na to, czy jest to ogromna korporacja, czy jednoosobowa działalność, może wdrożyć system zarządzania środowiskowego, zgodny z normą ISO 14001.

KORZYŚCI Z POSIADANIA CERTYFIKATU ISO 14001:

 1. Możliwość nawiązywania relacji biznesowych z szerszym gronem odbiorców

 2. Możliwość redukcji kosztów dzięki lepszemu zarządzaniu zasobami

 3. Redukcja emisji oraz odpadów

 4. Poprawa reputacji organizacji dzięki udowodnionemu zaangażowaniu w ochronę środowiska naturalnego

 5. Dowód na zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi środowiska

 6. Mniejsze ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnych

NOWA NORMA ISO 14001:2015

We wrześniu 2015 roku została wydana nowa norma ISO 14001. Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, stare wydanie normy z 2004 roku będzie ważne jeszcze przez trzy lata od publikacji normy ISO 14001:2015. Przez ten okres czasu, obie normy będą równolegle funkcjonować, a jednostki certyfikujące jeszcze przez kilka miesięcy po wydaniu normy ISO 14001:2015 będą mogły przeprowadzać certyfikacje zarówno na zgodność z nową, jak i starą normą. Jednak wszystkie organizacje, które będą chciały utrzymać swój certyfikat ISO 14001 dłużej niż tylko do września 2018 roku, będą musiały skutecznie przejść na nową normę. Szczegółowe informacje dotyczące przejścia wraz z aktualnym harmonogramem zostały przedstawione poniżej.

Celem rewizji normy ISO 14001 było dostosowanie jej do potrzeb współczesnych przedsiębiorstw, oraz ułatwienie organizacjom wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania.

GŁÓWNE ZMIANY WPROWADZONE DO NOWEJ NORMY ISO:

 • Zmiana struktury normy zgodnie z załącznikiem SL (tzw. struktura wysokiego poziomu). Obecnie norma ISO składa się z 10 głównych punktów.

 • Zmiany w terminologii, np. wprowadzenie określenia „udokumentowana informacja” zamiast procedur czy zapisów.

 • Zwiększenie wymagań wobec kierownictwa, które musi bezpośrednio zaangażować się w system zarządzania środowiskowego.

 • Wprowadzenie podejścia opartego na ocenie ryzyka, wymagającego określania ryzyk i szans oraz odpowiednich działań odnoszących się do nich.

 • Wprowadzenie większej elastyczności w zakresie doboru dokumentacji systemowej. Zgodnie z nową normą, to od danej organizacji będzie zależało ustalenie, jaki zakres dokumentacji systemowej będzie potrzebny dla jej systemu zarządzania.

 • Wprowadzenie podejścia opartego na cyklu życia wyrobu/usługi, obejmującego pozyskanie materiału, projektowanie, produkcję, dostawę, użytkowanie oraz utylizację.

 • Zwiększenie znaczenia ochrony środowiska i wyników działalności środowiskowej organizacji.

CO PUBLIKACJA NORMY ISO 14001:2015 OZNACZA DLA ORGANIZACJI?

W momencie publikacji normy ISO 14001:2015 rozpoczął się trzyletni okres przejściowy, który potrwa do września 2018 roku. W związku z równoczesnym funkcjonowaniem obu norm Klienci starający się o certyfikat muszą dokonać wyboru normy, na zgodność z którą zamierzają dokonać certyfikacji. Z kolei ci, którzy są posiadaczami certyfikatu muszą dokonać przejścia na nową normę.

ORGANIZACJE, KTÓRE NIE POSIADAJĄ CERTYFIKATU

Firmy, które są zainteresowane posiadaniem certyfikatu ISO 14001 mają jeszcze dwie możliwości.

 1. Certyfikacja na zgodność z ISO 14001:2004 do marca 2017 roku, a następnie przejście na nową normę do września 2018 roku. Certyfikaty wydane w okresie przejściowym na zgodność z normą ISO 14001:2004 będą miały daty ważności zgodne z datą ważności normy ISO, co oznacza, że będą ważne tylko do września 2018 roku

 2. Certyfikacja na zgodność z normą ISO 14001:2015.

ORGANIZACJE, KTÓRE POSIADAJĄ CERTYFIKAT ISO 14001:2004

Organizacje posiadające certyfikat na zgodność ze starą normą ISO 14001 mają obowiązek przejścia na nową normę przed upływem daty ważności normy, czyli przed wrześniem 2018 roku. Przejście na nową normę oznacza dostosowanie swojego systemu zarządzania środowiskowego do wymagań nowej normy ISO 14001 oraz podejście do audytu przejścia i uzyskanie nowego certyfikatu.

Przejścia można dokonać w każdym momencie cyklu certyfikacji, zarówno w trakcie audytu nadzorującego, re-certyfikującego, jak i poprzez audyt specjalny, przeprowadzony niezależnie od corocznych audytów, w dogodnym dla organizacji terminie.

Ze względu na czas potrzebny do wykonania wszystkich czynności poaudytowych, czyli sporządzenie i weryfikacja dokumentacji audytowej, zamknięcie ewentualnych niezgodności oraz wydanie nowych certyfikatów, ostatecznym terminem na audyt przejściowy będzie czerwiec 2018 roku.